YouTube @ VidCon: Susan Wojcicki Keynote - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=5UVOK4SdVno