ComSciCon-Chicago 2017 Keynote - Rose Eveleth

https://www.youtube.com/watch?v=zyHxXH4v1BM