ISOJ 2018 – Keynote – Meredith Artley

https://www.youtube.com/watch?v=-kvzqcxvBmM