Penny Pritzker Keynote Conversation 6.5.18

https://www.youtube.com/watch?v=jDdaLV0dzvI