Eddie Turner - Keynote Speaker

https://www.youtube.com/watch?v=wslFKwYyvqs