08/06/2018 - Opening Presentation: Braveman

https://www.youtube.com/watch?v=-llMxj4rgVU