Whitney Johnson: Keynote, "Disrupt Yourself®: Innovation Begins ...

https://www.youtube.com/watch?v=b17uMgbd0gk