Keynote Speaker: Vince Poscente

https://www.youtube.com/watch?v=yWFtObgIAEk