INBOUND 2015 Keynote: Seth Godin

https://www.youtube.com/watch?v=6kGFyrVgUPk